لطفا قوانين سايت را بطور کامل مطالعه و رعايت فرماييد


قوانين سايت:
:: درج هرگونه پست غيرتجاری يا سياسی جهت نمايش در سايت ممنوع می باشد.
:: در صورت انتشار مطالب از ديگر اشخاص و گروه ها و مراکز ذکر منبع يا منابع الزامی است.
:: پست ها و نوشته ها نبايد موجب توهين به اديان رسمی کشور،قوميت ها،گويش ها،لهجه ها و آداب و رسوم مختلف شوند.
:: کليه پست های درج شده می بایست بر پايه موازين اسلامی و قوانين کشور باشد،علی الخصوص نمايش موی زنان روی چهره و اندام،لباس های اندام نما و يابه صورتيکه نقص پوششی دارند،آرايش های شيطان پرستی و ... در سايت ممنوع می باشد.
:: پست های تکراری و پست های که با قوانين سايت مطابقت ندارند حذف می گردد.
:: درج شماره حساب،شماره کارت،درخواست کمک های نقدی،سرمايه گذاری در پست ها ممنوع می باشد.
:: تبليغ برای خريد و فروش مکمل های ورزشی،داروها،موادغذايی و ... که فاقد مجوزهای رسمی لازم هستند ممنوع است.
:: بی مگ در حذف پست های تکراری و پست های که مغاير با قوانین سايت هستند ويا مشکل قانونی دارند مختار است.
:: جهت رفع اشکال و بهتر دیده شدن پست شما در موارد ضروری ممکن است مدير سايت در حد بسیار کمی پست شما را ویرایش نمايد.
::هر پست برای 100 روز فعال می ماند.